Jobs

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร    
ชื่อ- นามสกุล
     
วัน/เดือน/ปี เกิด
เพศ
ชาย หญิง
สถานะสมรส
ส่วนสูง
น้ำหนัก
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
       
Email
       
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระหัสนักศึกษา
   
ชื่อสถานศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
   
สาขาวิชา
       
เกรดเฉลี่ย
       
           
           
 

 

 
 


TTA CO.,LTD. Bangpoo Industrial Estate, Export Zone 698 Moo 4, Soi E-10 ,Sukhumvit Rd., Preaksa, Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand.
TELEPHONE LINE : (662) 324-0333 - 5 (662) 709-3446 - 7 FAX NUMBER : (662) 324-0022
E-MAIL : sale@tta-company.com